Dansk oversættelse af RDF Schema 1.1 (W3C-anbefaling 25. februar 2014).

Der tages forbehold for eventuelle fejl i oversættelsen. Kun den originale version på engelsk er normativ: https://www.w3.org/TR/2014/REC-rdf-schema-20140225/
URI:
https://data.gov.dk/document/w3c/rdf-schema-danish/
Oversættelsesansvarlig organisation:
Digitaliseringsstyrelsen
Oversættelsesdato:
december 2017
Seneste ændringsdato for oversættelsen:
september 2021
W3C

RDF Schema 1.1

W3C-anbefaling 25. februar 2014

Denne version:
http://www.w3.org/TR/2014/REC-rdf-schema-20140225/
Seneste publicerede version:
http://www.w3.org/TR/rdf-schema/
Tidligere version:
https://www.w3.org/TR/2014/PER-rdf-schema-20140109/
Redaktører:
Dan Brickley, Google
R.V. Guha, Google
Previous Editors:
Brian McBride

Tjek trykfejlslisten for evt. fejl eller registrerede problemer siden publiceringen.

Dokumentet er også tilgængeligt i følgende non-normative format: diff w.r.t. 2004 Recommendation

Den engelske version af denne specifikation er den eneste normative version. Non-normative oversættelser kan være tilgængelige.


Resume

RDF Schema er et vokabularium til datamodellering af RDF-data. RDF Schema er en ekstension af det grundlæggende RDF-vokabularium.

Aktuel dokumentstatus

Dette afsnit beskriver den aktuelle dokumentstatus på tidspunktet for publiceringen. Andre dokumenter vil muligvis gøre dette dokument overflødigt. En liste over aktuelle W3C-publikationer, samt den seneste revision af denne tekniske rapport, kan findes i W3C technical reports index https://www.w3.org/TR/.

Dette dokument er en redigeret udgave af dokumentet 2004 RDF Schema Recommendation. Formålet med denne revision er at gøre dokumentet tilgængeligt som en del af RDF 1.1-dokumentsættet. Ændringerne er begrænset til trykfejl, reviderede henvisninger, opdatering af terminologien samt tilpasning af indledningen. Dokumentets titel blev ændret fra ”RDF Vocabulary Description Language 1.0: RDF Schema” til ”RDF Schema 1.1”. Dokumentets tekniske indhold er uforandret. Yderligere oplysninger om ændringer findes i afsnittet med ændringer. Eftersom ændringerne i dette dokument ikke er af teknisk karakter, er det blevet besluttet, at der ikke var behov for en ny implementeringsrapport.

Dokumentet er publiceret af RDF Working Group som en anbefaling. Kommentarer angående dokumentet er velkomne. Send dem venligst til public-rdf-comments@w3.org (subscribe, archives).

Dokumentet er blevet gennemset af W3C-medlemmer og softwareudviklere samt andre W3C-grupper og andre interesserede parter. Det er blevet godkendt af den øverste ledelse som en W3C-anbefaling. Det er et færdigt dokument og kan bruges som referencemateriale eller citeres i andre dokumenter. W3C's rolle i anbefalingen er at rette opmærksomheden mod vejledningen og fremme udbredelsen af den til gavn for funktionaliteten og samspillet på internettet.

Dokumentet blev skrevet af en gruppe under 5 February 2004 W3C Patent Policy. W3C fører en offentlig liste over enhver patentanmeldelse, der er foretaget i forbindelse med gruppens publikationer. Den webside omfatter også vejledning i at anmelde et patent. Enkeltpersoner med konkret viden om et patent, som vedkommende mener indeholder væsentlige fordringer, skal fremlægge oplysningerne i henhold til afsnit 6 i W3C Patent Policy.

Dokumentet er reguleret af 1 March 2017 W3C Process Document.

1. Indledning

>RDF Schema er et vokabularium til datamodellering af RDF-data. Det komplementeres af flere ledsagende dokumenter, der beskriver de grundlæggende koncepter samt den abstrakte syntaks i RDF [RDF11-CONCEPTS], RDF’s formelle semantik [RDF11-MT] og forskellige konkrete syntakser i RDF, f.eks. Turtle [TURTLE], TriG, [TRIG] og JSON-LD [JSON-LD]. Introduktion til RDF [RDF11-PRIMER] er en uformel indføring i og eksempler på anvendelse af de koncepter, der er specificeret i dette dokument.

Det er hensigten med dokumentet at give en klar beskrivelse af RDF Schema til dem, der føler sig afskrækkede af de formelle semantiske specifikationer [RDF11-MT]. Derfor gentager dette dokument materiale, der også er angivet i RDF Semantics specifikationen. Hvor der er uoverensstemmelse mellem de to, skal man antage, at RDF Semantics specification er korrekt.

RDF Schema er en semantisk ekstension af RDF. Det omfatter mekanismer til at beskrive grupper af beslægtede ressourcer og forholdet mellem disse ressourcer. RDF Schema er skrevet i RDF med den terminologi, der er beskrevet i dette dokument. Disse ressourcer bruges til at bestemme andre ressourcers karaktertræk, f.eks. egenskabers domæner og rækkevidder.

RDF Schemas system med klasser og egenskaber svarer til typesystemer i objektorienterede programmeringssprog, f.eks. Java. RDF Schema adskiller sig dog fra mange af den slags systemer ved ikke at definere en klasse på baggrund af de egenskaber, dens forekomster måtte have. RDF Schema beskriver i stedet egenskaber i forhold til de ressourceklasser, som de er relevante for. Det er den rolle, som domæne- og rækkevidde-mekanismerne spiller, og som er beskrevet i dette dokument. Man kan f.eks. definere, at egenskaben eg:author skal have domænet eg:Document og rækkevidden eg:Person, hvor et klassisk objektorienteret system måske ville definere en klasse eg:Book med en attribut kaldet eg:author af typen eg:Person. Ved at bruge RDF’s metode kan andre efterfølgende nemt definere yderligere egenskaber med domænet eg:Document eller rækkevidden eg:Person. På den måde er der ikke behov for at omdefinere den oprindelige beskrivelse af disse klasser. Den egenskabsorienterede metode i RDF har den fordel, at enhver har lov til at udvide beskrivelsen af eksisterende ressourcer, hvilket er et af internettets arkitektoniske principper. [BERNERS-LEE98].

Dette dokument vil ikke forsøge at opregne alle mulige måder, hvorpå man kan repræsentere meningen af RDF-klasser og -egenskaber. Strategien for RDF Schema er i stedet at vedgå sig, at der kan bruges mange teknikker til at beskrive meningen med klasser og egenskaber. Mere omfattende vokabularier eller ”ontologibaserede” sprog, som OWL [OWL2-OVERVIEW], sproglige regler for følgeslutninger og andre formalismer (f.eks. temporal logik), vil hver for sig forbedre vores evne til at registrere meningsfulde generaliseringer om data på internettet.

Det sprog, som defineres i dette dokument, består af en samling RDF-ressourcer, der kan bruges til at beskrive andre RDF-ressourcer i programspecifikke RDF-vokabularier. Kernevokabulariet er defineret i et navneområde, der her uformelt kaldes for rdfs. Det navneområde er identificeret af IRI’en

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#

og forbindes konventionelt med præfikset rdfs:. Denne vejledning bruger også præfikset rdf: til at henvise til RDF-navneområdet

http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#

Af bekvemmeligheds hensyn og for at øge læsbarheden bruger denne vejledning en forkortet form til at beskrive IRI’er. Et navn med formen præfiks:suffiks bør tolkes som en IRI, der består af den IRI, der er forbundet med det præfiks, der er sammenkædet med suffikset.

2. Klasser

Ressourcer kan opdeles i grupper kaldet klasser. Elementerne i en klasse bliver kaldt for klassens forekomster. Klasser er i sig selv ressourcer. De identificeres ofte af IRI’er og kan beskrives ved hjælp af RDF-egenskaber. Egenskaben rdf:typekan bruges til at angive, at en ressource er en forekomst afforekomst af en klasse.

RDF skelner mellem en klasse og mængden af dens forekomster. Hver klasse er associeret med en mængde, kaldet klassens ekstension, som er mængden af forekomster i klassen. To klasser kan have den samme mængde forekomster, men være forskellige klasser. Skattekontoret kan f.eks. definere klassen af personer, der bor på samme adresse som redaktøren af dette dokument. Postkontoret kan definere klassen af personer, hvis adresser har samme postnummer som forfatterens adresse. Det er muligt, at disse klasser indeholder præcis de samme forekomster, men alligevel har forskellige egenskaber. Kun én af klasserne har den egenskab, som skattekontoret definerede, og kun den anden har den egenskab, som blev defineret af postkontoret.

En klasse kan være element i sin egen klasseekstension og kan være en forekomst af sig selv.

Gruppen af ressourcer, der er klasser i RDF Schema, er i sig selv en klasse kaldet rdfs:Class.

Hvis klassen C er en underklasse af klassen C', så vil alle forekomster i C også være forekomster i C'. Egenskaben rdfs:subClassOf kan bruges til at angive, at en klasse er underklasse af en anden. Begrebet overklasse bruges som det modsatte af underklasse. Hvis klassen C' er klassen C’s overklasse, så er alle forekomster i C også forekomster i C'.

Dokumentet RDF Concepts and Abstract Syntax [RDF11-CONCEPTS] definerer RDF-konceptet RDF-datatype. Alle datatyper er klasser. Forekomsterne i en klasse, som er en datatype, er elementerne i datatypens udfaldsrum.

2.1 rdfs:Resource

Alt, der beskrives af RDF, kaldes ressourcer og er forekomster i klassen rdfs:Resource . Dette er en klasse for alt. Alle andre klasser er underklasser af denne klasse. rdfs:Resource er en forekomst af rdfs:Class.

2.2 rdfs:Class

Dette er klassen af ressourcer, der er klasser i RDF. rdfs:Class er en forekomst af rdfs:Class.

2.3 rdfs:Literal

Klassen rdfs:Literal er klassen af literale værdier, f.eks. strenge og heltal. Egenskabsværdier som tekststrenge er eksempler på RDF-literaler.

rdfs:Literal er en forekomst af rdfs:Class. rdfs:Literal er en underklasse af rdfs:Resource.

2.4 rdfs:Datatype

rdfs:Datatype er en klasse af datatyper. Alle forekomster i rdfs:Datatype svarer til RDF model of a datatype, der er beskrevet i dokumentet RDF Concepts specification [RDF11-CONCEPTS]. rdfs:Datatype er både en forekomst af og en underklasse af rdfs:Class. Hver forekomst af rdfs:Datatype er en underklasse af rdfs:Literal.

2.5 rdf:langString

Klassen rdf:langString er klassen af strengværdier med sprogmærke. rdf:langString er en forekomst afforekomst af rdfs:Datatype og en underklasse af rdfs:Literal.

2.6 rdf:HTML

Dette afsnit er ikke normativt.

Klassen rdf:HTML er klassen af literale værdier i HTML. rdf:HTML er en forekomst afforekomst af rdfs:Datatypeog en underklasse af rdfs:Literal.

2.7 rdf:XMLLiteral

Dette afsnit er ikke normativt.

Klassen rdf:XMLLiteral er klassen af literale værdier i XML. rdf:XMLLiteral er en forekomst afforekomst af rdfs:Datatype og en underklasse af rdfs:Literal.

2.8 rdf:Property

rdf:Property er klassen af RDF-egenskaber. rdf:Property er en forekomst af rdfs:Class.

3. Egenskaber

Dokumentet RDF Concepts and Abstract Syntax [RDF11-CONCEPTS] beskriver, hvordan en RDF-egenskab er en relation mellem subjektressourcer og objektressourcer.

Dette dokument definerer begrebet underegenskab. Egenskaben rdfs:subPropertyOf kan bruges til at angive, at en egenskab er en underegenskab af en anden. Hvis en egenskab P er underegenskab af egenskaben P', så er alle de ressourcepar, der er knyttet sammen af P, også knyttet sammen af P'. Begrebet overegenskab bruges ofte som det modssatte af underegenskab. Hvis en egenskab P' er en overegenskab til egenskaben P, så er alle de ressourcepar, der er knyttet sammen af P også knyttet sammen af P'. Dokumentet definerer ikke en øverste egenskab, der er overegenskab for alle egenskaber.

Bemærk

De grundlæggende funktioner der gives med rdfs:domain og rdfs:range fastsætter ikke en måde, hvorpå man direkte kan angive begrænsninger i en klasses lokale egenskaber. Det er muligt at kombinere brugen af rdfs:domain og rdfs:range med hierarkier af underegenskaber, men direkte understøttelse af den slags erklæringer findes i mere omfattende Web-ontologisprog, f.eks. OWL [OWL2-OVERVIEW].

3.1 rdfs:range

rdfs:range er en forekomst af rdf:Property, som bruges til at angive, at værdierne af en egenskab er forekomster i én eller flere klasser.

Triplen

P rdfs:range C

angiver, at P er en forekomst af klassen rdf:Property, at C er en forekomst af klassen rdfs:Class og at de ressourcer, der er angivet af objekter i tripler med prædikatet P, er forekomster i klassen C.

Hvor P har mere end én egenskab af typen rdfs:range, er de ressourcer, der er angivet af objekterne i tripler med prædikatet P, forekomster i alle de klasser, der er angivet af egenskaberne rdfs:range.

Egenskaben rdfs:range kan anvendes på sig selv, således at rdfs:range af rdfs:range er klassen rdfs:Class. Dette angiver, at enhver ressource, der udgør værdien af en egenskab af typen rdfs:range, er en forekomst af rdfs:Class.

Egenskaben rdfs:range kan anvendes på egenskaber. Dette kan i RDF beskrives med egenskaben rdfs:domain, således at rdfs:domain af rdfs:range er klassen rdf:Property. Dette angiver, at enhver ressource, med en egenskab af typen rdfs:range, er en forekomst af rdf:Property.

3.2 rdfs:domain

rdfs:domain er en forekomst af rdf:Property, der bruges til at angive, at enhver ressource, der har en given egenskab, er en forekomst af en eller flere klasser.

En tripel af typen:

P rdfs:domain C

angiver, at P er en forekomst af klassen rdf:Property, at C er en forekomst af klassen rdfs:Class, og at de ressourcer, der er angivet af subjekter i tripler med prædikatet P, er forekomster i klassen C.

Hvor P har mere end én egenskab af typen rdfs:domain, så er de ressourcer, der er angivet af subjekterne i tripler med prædikatet P, forekomster i alle de klasser, der er angivet af egenskaberne rdfs:domain.

Egenskaben rdfs:domain kan anvendes på sig selv, således at rdfs:domain af rdfs:domain er klassen rdf:Property. Dette angiver, at enhver ressource med en egenskab af typen rdfs:domain er en forekomst af rdf:Property.

Egenskaben rdfs:range af rdfs:domain er klassen rdfs:Class. Dette angiver, at enhver ressource, der udgør værdien i en egenskab af typen rdfs:domain, er en forekomst af rdfs:Class.

3.3 rdf:type

rdf:type er en forekomst af rdf:Property, der bruges til at angive, at en ressource er en forekomst af en klasse.

En tripel af typen:

R rdf:type C

angiver, at C er en forekomst af rdfs:Class, og R er en forekomst af C.

Egenskaben rdfs:domain af rdf:type er rdfs:Resource. Egenskaben rdfs:range af rdf:type er rdfs:Class.

3.4 rdfs:subClassOf

Egenskaben rdfs:subClassOf er en forekomst af rdf:Property, der bruges til at angive, at alle forekomsterne i en klasse er forekomster i en anden.

En tripel af typen:

C1 rdfs:subClassOf C2

angiver, at C1 er en forekomst af rdfs:Class, C2 er en forekomst af rdfs:Class, og at C1 er en underklasse af C2. Egenskaben rdfs:subClassOf er transitiv.

Egenskaben rdfs:domain af rdfs:subClassOf er rdfs:Class. Egenskaben rdfs:range af rdfs:subClassOf er rdfs:Class.

3.5 rdfs:subPropertyOf

Egenskaben rdfs:subPropertyOf er en forekomst af rdf:Property, der bruges til at angive, at alle ressourcer, der er knyttet sammen af én egenskab, også er knyttet sammen af en anden.

En tripel af typen:

P1 rdfs:subPropertyOf P2

angiver, at P1 er en forekomst af rdf:Property, P2 er en forekomst af rdf:Property, og P1 er en underegenskab af P2. Egenskaben rdfs:subPropertyOf er transitiv.

Egenskaben rdfs:domain af rdfs:subPropertyOf er rdf:Property. Egenskaben rdfs:range af rdfs:subPropertyOf er rdf:Property.

3.6 rdfs:label

Egenskaben rdfs:label er en forekomst af rdf:Property, der kan bruges til at danne en version af et ressourcenavn, der kan læses af mennesker.

En tripel af typen:

R rdfs:label L

angiver, at L er en betegnelse for R, der kan læses af mennesker.

Egenskaben rdfs:domain af rdfs:label er rdfs:Resource. Egenskaben rdfs:range af rdfs:label er rdfs:Literal.

Betegnelser på flere sprog understøttes af funktionen sprogmærke i RDF-literaler.

3.7 rdfs:comment

rdfs:comment er en forekomst af rdf:Property, der kan bruges til at danne en ressourcebeskrivelse, der kan læses af mennesker.

En tripel af typen:

R rdfs:comment L

angiver, at L er en beskrivelse af R, der kan læses af mennesker.

Egenskaben rdfs:domain af rdfs:comment er rdfs:Resource. Egenskaben rdfs:range af rdfs:comment er rdfs:Literal.

En tekstkommentar hjælper til at tydeliggøre meningen med klasser og egenskaber i RDF. Sådan en integreret dokumentation supplerer brugen af både formelle teknikker (ontologier og regelbaserede sprog) og uformelle (læselig dokumentation og forskellige eksempler). En række dokumentationsformer kan kombineres for at angive den tilsigtede mening med de klasser og egenskaber, der er beskrevet i et RDF-vokabularium. Eftersom RDF-vokabularier udtrykkes som RDF-grafer, kan vokabularier, som er defineret i andre navneområder, bruges til at levere en mere omfattende dokumentation.

Dokumentation på flere sprog understøttes gennem brugen af sprogmærker i RDF-literaler.

4. Brug af Domæne og Rækkevidde-vokabularierne

Dette afsnit er ikke normativt.

Denne vejledning præsenterer et RDF-vokabularium, der kan beskrive den meningsfulde brug af egenskaber og klasser i RDF-data. Et RDF-vokabularium kan f.eks. beskrive begrænsninger i de typer af værdier, der er passende for en egenskab, eller for de klasser, som det giver mening at tillægge sådanne egenskaber.

RDF Schema har en mekanisme til at beskrive denne information, men angiver ikke, om og hvordan et program skal bruge den. Et RDF-vokabularium kan f.eks. erklære, at egenskaben forfatter bruges til at angive ressourcer, der er forekomster i klassen person. Men det oplyser ikke, om eller hvordan et program skal behandle den rækkevidde af informationer. Forskellige programmer vil bruge denne information på forskellige måder. Værktøjer til datatjek vil måske bruge den som en hjælp til at finde fejl i nogle datasæt, et interaktivt redigeringsprogram vil måske foreslå passende værdier, og et ræsonneringsprogram vil måske bruge den til at udlede yderligere information fra dataene.

RDF-vokabularier kan beskrive relationer mellem poster fra flere uafhængigt udviklede vokabularier. Eftersom IRI’er bruges til at identificere klasser og egenskaber på internettet, er det muligt at oprette nye egenskaber med et domæne eller en rækkevidde, hvis værdier er en klasse, der er defineret i et andet navneområde.

5. Andre vokabularier

I dette afsnit defineres yderligere klasser og egenskaber, herunder begreber til at repræsentere containere og RDF-udsagn og sprede beskrivelser af RDF-vokabularier på internettet.

5.1 Containerklasser og -egenskaber

Dette afsnit er ikke normativt.

RDF-containere er ressourcer, der bruges til at repræsentere samlinger. Den samme ressource kan dukke op i en container mere end én gang. I modsætningen til den virkelige verden kan en container være indeholdt i sig selv.

Der er defineret tre forskellige slags containere. Den formelle semantik [RDF11-MT] er identisk for alle tre klasser af containere, men forskellige klasser kan bruges til at angive yderligere information på en uformel måde. Klassen rdf:Bag bruges til at angive, at det er hensigten, at containeren skal være uordnet. Klassen rdf:Seq bruges til at angive, at rækkefølgen, som udtrykt af nummerrækkefølgen i containerens container membership properties, er betydningsfuld. Klassen rdf:Alt bruges til at angive, at den typiske behandling af containeren er at vælge ét af dens medlemmer.

Et hønsehus kan have egenskaben, at det er lavet af træ, uden at det betyder, at alle de høns, der er indeholdt i det, også er lavet af træ. På samme måde er en egenskab ved en container ikke nødvendigvis en egenskab, der gælder for alle dens medlemmer.

RDF-containere defineres af følgende klasser og egenskaber.

5.1.1 rdfs:Container

Klassen rdfs:Container er en overklasse til containerklasserne i RDF, dvs.rdf:Bag, rdf:Seq, rdf:Alt.

5.1.2 rdf:Bag

Klassen rdf:Bag er en klasse bestående af RDF-containere med betegnelsen ”bag”. Det er en underklasse af rdfs:Container. Skønt den formelt ikke er forskellig fra klasserne rdf:Seq eller rdf:Alt, så bruges klassen rdf:Bag almindeligvis til at fortælle en menneskelig læser, at det er meningen, at containeren skal være uordnet.

5.1.3 rdf:Seq

Klassen rdf:Seq er klassen af RDF-containere med betegnelsen ”Seq”. Den er en underklasse af rdfs:Container. Skønt den formelt ikke er forskellig fra klasserne rdf:Bag eller rdf:Alt, så bruges klassen rdf:Seq almindeligvis til at fortælle en menneskelig læser, at det er hensigten, at nummerrækkefølgen i containerens container membership properties er betydningsfuld.

5.1.4 rdf:Alt

Klassen rdf:Alt er en klasse af RDF-containere med betegnelsen ”Alt”. Den er en underklasse af rdfs:Container. Skønt den formelt ikke er forskellig fra klasserne rdf:Seq og rdf:Bag, så bruges klassen rdf:Alt almindeligvis til at fortælle en menneskelig læser, at den typiske behandling af containeren er at vælge ét af dens medlemmer. Det første medlem af containeren, dvs. værdien af egenskaben rdf:_1, er standardvalget.

5.1.5 rdfs:ContainerMembershipProperty

Klassen rdfs:ContainerMembershipProperty har som forekomster egenskaberne rdf:_1, rdf:_2, rdf:_3 ..., der bruges til at angive, at en ressource er medlem af en container. Klassen rdfs:ContainerMembershipProperty er en underklasse af rdf:Property. Hver forekomst af rdfs:ContainerMembershipProperty er en underegenskab af egenskaben rdfs:member.

Givet en container kaldet C, angiver en tripel af typen:

C rdf:_nnn O

at O er medlem af containeren C, hvor nnn er en decimalrepræsentation af et heltal større end 0 og uden foranstillede nuller.

ContainerMembershipProperty kan også bruges på andre ressourcer end containere.

5.1.6 rdfs:member

Egenskaben rdfs:member er en forekomst af rdf:Property, som er en overegenskab for alle containermedlemskabsegenskaber, dvs. at hver containermedlemskabsegenskab har en relation af typen rdfs:subPropertyOf til egenskaben rdfs:member.

Egenskaben rdfs:domain af rdfs:member er rdfs:Resource. Egenskaben rdfs:range af rdfs:member er rdfs:Resource.

5.2 RDF-samlinger

Dette afsnit er ikke normativt.

RDF-containere er åbne i den forstand, at RDF’s kernespecifikationer ikke definerer en mekanisme, der kan angive, at der ikke er flere medlemmer. En samling af klasser og egenskaber i RDF kan beskrives som en lukket samling, dvs. én, der ikke kan have flere medlemmer.

En samling beskrives af en emneliste, der vil virke bekendt for brugere med erfaring i at bruge Lisp og lignende programmeringssprog. Der findes en forkortet notation til at beskrive samlinger i Turtle-syntaks.

Bemærk

RDFS kræver ikke, at der kun skal være ét førsteelement i en listeagtig struktur, eller at den listeagtige struktur overhovedet har et førsteelement.

5.2.1 rdf:List

Klassen rdf:List er en forekomst af klassen rdfs:Class, der kan bruges til at opbygge beskrivelser af lister og andre listeagtige strukturer.

5.2.2 rdf:first

Egenskaben rdf:first er en forekomst af rdf:Property, der kan bruges til at opbygge beskrivelser af lister og andre listeagtige strukturer.

En tripel af typen:

L rdf:first O

angiver, at der er en førsteelementsrelation mellem L og O.

Egenskaben rdfs:domain af rdf:first er rdf:List. Egenskaben rdfs:range af rdf:first er rdfs:Resource.

5.2.3 rdf:rest

Egenskaben rdf:rest er en forekomst af rdf:Property, der kan bruges til at opbygge beskrivelser af lister og andre listeagtige strukturer.

En tripel af typen:

L rdf:rest O

angiver, at der er en ”resten af listen-relation” mellem L og O.   

Egenskaben rdfs:domain af rdf:rest er rdf:List. Egenskaben rdfs:range af rdf:rest er rdf:List.

5.2.4 rdf:nil

Ressourcen rdf:nil er en forekomst af rdf:List, der kan bruges til at repræsentere en tom liste eller andre listeagtige strukturer.

En tripel af typen:

L rdf:rest rdf:nil

angiver, at L er en forekomst af rdf:List, der har ét emne. Det emne kan angives ved at bruge egenskaben rdf:first.

5.3 Reifikationsvokabularium

Dette afsnit er ikke normativt.

5.3.1 rdf:Statement

Klassen rdf:Statement er en forekomst af klassen rdfs:Class. Den er beregnet til at beskrive klassen af RDF-udsagn. Et udsagn i RDF er dannet af en token for en RDF-tripel. Subjektet i et RDF-udsagn er en forekomst af rdfs:Resource, der er identificeret af triplens subjekt. Prædikatet i et RDF-udsagn er en forekomst af rdf:Property, der identificeres af triplens prædikat. Objektet i et RDF-udsagn er en forekomst af rdfs:Resource, der identificeres af triplens objekt. Klassen rdf:Statement er domænet tilhørende egenskaberne rdf:predicate, rdf:subject og rdf:object. Forskellige individuelle forekomster af rdf:Statement kan have samme værdier for egenskaberne rdf:predicate, rdf:subject og rdf:object.

5.3.2 rdf:subject

Egenskaben rdf:subject er en forekomst af rdf:Property, der bruges til at angive et udsagns subjekt.

En tripel af typen:

S rdf:subject R

angiver, at S er en forekomst af rdf:Statement, og at S’ets subjekt er R.

Egenskaben rdfs:domain af rdf:subject er rdf:Statement. Egenskaben rdfs:range af rdf:subject er rdfs:Resource.

5.3.3 rdf:predicate

Egenskaben rdf:predicate er en forekomst af rdf:Property, der bruges til at angive udsagnets prædikat.

En tripel af typen:

S rdf:predicate P

angiver, at S er en forekomst af rdf:Statement, at P er en forekomst af rdf:Property, og at S’ets prædikat er P.

Egenskaben rdfs:domain af rdf:predicate er rdf:Statement, og rdfs:range er rdfs:Resource.

5.3.4 rdf:object

rdf:object er en forekomst af rdf:Property, der bruges til at angive udsagnets objekt.

En tripel af typen:

S rdf:object O

angiver, at S er en forekomst af rdf:Statement, og at S’ets objekt er O.

Egenskaben rdfs:domain af rdf:object er rdf:Statement. Egenskaben rdfs:range af rdf:object er rdfs:Resource.

5.4 Funktionsegenskaber

De følgende funktionsklasser og -egenskaber er defineret i RDF’s kernenavneområder.

5.4.1 rdfs:seeAlso

Egenskaben rdfs:seeAlso er en forekomst af rdf:Property, der bruges til at angive en ressource, der kan give yderligere information om subjektressourcen.

En tripel af typen:

S rdfs:seeAlso O

angiver, at ressourcen O kan give yderligere information om S. Det er måske muligt at hente repræsentationer af O fra internettet, men det er ikke påkrævet. Når sådanne repræsentationer kan hentes, angives der ingen restriktioner af deres format.

Egenskaben rdfs:domain af rdfs:seeAlso er rdfs:Resource. Egenskaben rdfs:range af rdfs:seeAlso er rdfs:Resource.

5.4.2 rdfs:isDefinedBy

Egenskaben rdfs:isDefinedBy er en forekomst af rdf:Property, der kan bruges til at angive en ressource, som definerer subjektressourcen. Denne egenskab kan bruges til at angive et RDF-vokabularium, hvori der er beskrevet en ressource.

En tripel af typen:

S rdfs:isDefinedBy O

angiver, at ressourcen O definerer S. Det er måske muligt at hente repræsentationer af O på internettet, men det er ikke nødvendigt. Når sådanne repræsentationer kan hentes, angives der ingen restriktioner af deres format. rdfs:isDefinedBy er en underegenskab af rdfs:seeAlso.

Egenskaben rdfs:domain af rdfs:isDefinedBy er rdfs:Resource. Egenskaben rdfs:range af rdfs:isDefinedBy er rdfs:Resource.

5.4.3 rdf:value

Egenskaben rdf:value er en forekomst af rdf:Property, der kan bruges til at beskrive strukturerede værdier.

rdf:value har i sig selv ikke noget meningsindhold. Den er et stykke vokabularium, der kan bruges i faste udtryk, som illustreret i nedenstående eksempel:

Eksempel 1
<http://www.example.com/2002/04/products#item10245> <http://www.example.org/terms/weight> [ rdf:value 2.4 ; <http://www.example.org/terms/units> <http://www.example.org/units/kilograms> ] .

Trods manglen på formel beskrivelse af denne egenskabs meningsindhold, er der værdi i at definere den for på den måde at opmuntre til at bruge almindelige udtryk i denne slags eksempler.

Egenskaben rdfs:domain af rdf:value er rdfs:Resource. Egenskaben rdfs:range af rdf:value er rdfs:Resource.

6. Resume af RDF Schema

Dette afsnit er ikke normativt.

Tabellerne i dette afsnit giver en oversigt over vokabulariet RDF Schema.

6.1 RDF-klasser

Navn på klasse Kommentar
rdfs:Resource Ressourceklassen, alt.
rdfs:Literal Klassen af literale værdier, f. eks. tekststrenge og heltal.
rdf:langString Klassen af strengværdier med sprogmærke.
rdf:HTML Klassen af literale værdier i HTML.
rdf:XMLLiteral Klassen af literale værdier i XML.
rdfs:Class Klassen af klasser.
rdf:Property Klassen af RDF-egenskaber.
rdfs:Datatype Klassen af RDF-datatyper.
rdf:Statement Klassen af RDF-udsagn.
rdf:Bag Klassen af uordnede containere.
rdf:Seq Klassen af ordnede containere.
rdf:Alt Klassen af containere for alternativer.
rdfs:Container Klassen af RDF-containere.
rdfs:ContainerMembershipProperty Klassen af ContainerMembershipProperty, rdf:_1, rdf:_2, ... , som alle er underegenskaber af ”medlem”.
rdf:List Klassen af RDF-lister.

6.2 RDF-egenskaber

Navn på egenskab Kommentar Domæne rækkevidde
rdf:type Subjektet er forekomst af en klasse. rdfs:Resource rdfs:Class
rdfs:subClassOf Subjektet er underklasse af en klasse. rdfs:Class rdfs:Class
rdfs:subPropertyOf Subjektet er en underegenskab af en egenskab. rdf:Property rdf:Property
rdfs:domain Et domæne af subjektegenskaben. rdf:Property rdfs:Class
rdfs:range En rækkevidde af subjektegenskaben. rdf:Property rdfs:Class
rdfs:label Subjektnavn, der kan læses af mennesker. rdfs:Resource rdfs:Literal
rdfs:comment En beskrivelse af subjektressourcen. rdfs:Resource rdfs:Literal
rdfs:member Et medlem af subjektressourcen. rdfs:Resource rdfs:Resource
rdf:first Første emne i RDF-subjektlisten. rdf:List rdfs:Resource
rdf:rest Resten af RDF-subjektlisten efter første emne. rdf:List rdf:List
rdfs:seeAlso Yderligere informationer om subjektressourcen. rdfs:Resource rdfs:Resource
rdfs:isDefinedBy Definitionen på subjektressourcen. rdfs:Resource rdfs:Resource
rdf:value Idiomatisk egenskab til brug for strukturerede værdier. rdfs:Resource rdfs:Resource
rdf:subject Subjektet i RDF-subjektudsagnet. rdf:Statement rdfs:Resource
rdf:predicate Prædikatet i RDF-subjektudsagnet. rdf:Statement rdfs:Resource
rdf:object Objektet i RDF-subjektudsagnet. rdf:Statement rdfs:Resource

I tillæg til disse klasser og egenskaber bruger RDF også egenskaber kaldet rdf:_1, rdf:_2, rdf:_3... osv. Hver især er både en underegenskab af rdfs:member og en forekomst af klassen rdfs:ContainerMembershipProperty. Der er også en forekomst af rdf:List kaldet rdf:nil, der er en tom rdf:List.

A. Tak

Dette afsnit er ikke normativt.

Det oprindelige design af RDF Schema blev udviklet af RDF Schema-arbejdsgruppen (1997-2000). Denne aktuelle dokumentation er hovedsageligt en redaktionel afklaring af dette design. Det store arbejde, som medlemmerne af RDF-kernearbejdsgruppen har udført, samt feedback om implementeringen fra mange medlemmer af RDF-interessegruppen, har været til stor nytte. I 2013-2014 redigerede Guus Schreiber dette dokument på vegne af RDF-arbejdsgruppenfor at bringe det i overensstemmelse med RDF 1.1-specifikationerne.

David Singer fra IBM ledte den originale RDF Schema-gruppe gennem hovedparten af denne dokumentations udvikling. Vi takker David for hans indsats og IBM for at støtte ham og os i disse bestræbelser. Der skal også rettes en særlig tak til Andrew Layman for hans redaktionelle arbejde med tidlige versioner af denne dokumentation.

Medlemmerne i den oprindelige RDF Schema-arbejdsgruppe omfattede:

Nick Arnett (Verity), Dan Brickley (ILRT / University of Bristol), Walter Chang (Adobe), Sailesh Chutani (Oracle), Ron Daniel (DATAFUSION), Charles Frankston (Microsoft), Joe Lapp (webMethods Inc.), Patrick Gannon (CommerceNet), RV Guha (Epinions, previously of Netscape Communications), Tom Hill (Apple Computer), Renato Iannella (DSTC), Sandeep Jain (Oracle), Kevin Jones, (InterMind), Emiko Kezuka (Digital Vision Laboratories), Ora Lassila (Nokia Research Center), Andrew Layman (Microsoft), John McCarthy (Lawrence Berkeley National Laboratory), Michael Mealling (Network Solutions), Norbert Mikula (DataChannel), Eric Miller (OCLC), Frank Olken (Lawrence Berkeley National Laboratory), Sri Raghavan (Digital/Compaq), Lisa Rein (webMethods Inc.), Tsuyoshi Sakata (Digital Vision Laboratories), Leon Shklar (Pencom Web Works), David Singer (IBM), Wei (William) Song (SISU), Neel Sundaresan (IBM), Ralph Swick (W3C), Naohiko Uramoto (IBM), Charles Wicksteed (Reuters Ltd.), Misha Wolf (Reuters Ltd.)

B. Ændringer siden anbefalingen fra 2004

Dette afsnit er ikke-normativt.

Ændringer i RDF 1.1 Recommendation

Ændringer i RDF 1.1 Proposed Edited Recommendation

C. Litteraturhenvisninger

C.1 Normative henvisninger

[JSON-LD]
Manu Sporny, Gregg Kellogg, Markus Lanthaler, Editors. JSON-LD 1.0. 16. januar 2014. W3C-anbefaling. URL: http://www.w3.org/TR/json-ld/
[RDF11-CONCEPTS]
Richard Cyganiak, David Wood, Markus Lanthaler. RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax. W3C-anbefaling, 25. februar 2014. URL: http://www.w3.org/TR/2014/REC-rdf11-concepts-20140225/. Den seneste udgave er tilgængelig på http://www.w3.org/TR/rdf11-concepts/
[RDF11-MT]
Patrick J. Hayes, Peter F. Patel-Schneider. RDF 1.1 Semantics. W3C-anbefaling, 25. februar 2014. URL: http://www.w3.org/TR/2014/REC-rdf11-mt-20140225/. Den seneste udgave er tilgængelig på http://www.w3.org/TR/rdf11-mt/
[TRIG]
Gavin Carothers, Andy Seaborne. TriG: RDF Dataset Language. W3C-anbefaling, 25. februar 2014. URL: http://www.w3.org/TR/2014/REC-trig-20140225/. Den seneste udgave er tilgængelig på http://www.w3.org/TR/trig/
[TURTLE]
Eric Prud'hommeaux, Gavin Carothers. RDF 1.1 Turtle: Terse RDF Triple Language. W3C-anbefaling, 25. februar 2014. URL: http://www.w3.org/TR/2014/REC-turtle-20140225/. Den seneste udgave er tilgængelig på http://www.w3.org/TR/turtle/

C.2 Informative henvisninger

[BERNERS-LEE98]
Tim Berners-Lee. What the Semantic Web can represent. 1998. URI: http://www.w3.org/DesignIssues/RDFnot.html.
[OWL2-OVERVIEW]
W3C OWL Working Group. OWL 2 Web Ontology Language Document Overview (Second Edition). 11. decemer 2012. W3C-anbefaling. URL: http://www.w3.org/TR/owl2-overview/
[RDF11-PRIMER]
Guus Schreiber, Yves Raimond. RDF 1.1 Primer. W3C-arbejdsgruppenotat, 25. februar 2014. Den seneste udgave er tilgængelig på http://www.w3.org/TR/rdf11-primer/.